• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
 ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
 ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค ICP 24  
 
 
  หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 
ชื่อ ICP : ICP 24
เนื้อหา :

คนกลางประกันภัย
Intermediaries

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีข้อกำหนด อาจเป็นโดยทางตรงหรือผ่านบริษัทประกันภัย สำหรับการปฏิบัติของคนกลางประกันภัย (conduct of Intermediaries)

คำอธิบาย
          24.1 ในหลายประเทศ คนกลางประกันภัยเป็นช่องทางการขายที่สำคัญของธุรกิจประกันภัย โดยทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย ดังนั้นการปฏิบัติที่ดี (good conduct) ของคนกลางประกันภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตลาดประกันภัย ทำให้เป็นการสมควรที่จะมีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยในกรณีที่มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยโดยทางตรงหน่วยงานที่กำกับดูแลควรสามารทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ (on-site inspection) ได้ หากจำเป็น
          24.2 คนกลางประกันภัย หมายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ insurance intermediation activities

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ (to be licensed or registered)
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยต้องมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านทั่วไป ด้านธุรกิจ และด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งจะต้องมีความน่านับถือ (good reputation)
          c หากจำเป็น หน่วยที่กำกับดูแลอาจดำเนินการเข้าแก้ไข (corrective action) ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการแทรกแซงต่างๆ (sanctions) ทั้งโดยตรงหรือผ่านบริษัทประกันภัย และอาจยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนกลางประกันภัย(intermediary's license or registration) ตามความเหมาะสม
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยที่รับเงินจากลูกค้า ต้องมีการป้องกันอย่างเพียงพอ (sufficient safeguards) ในการดูแลรักษาเงินนั้นๆ
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับฐานะของตน โดยเฉพาะเรื่องการเป็นคนกลางประกันภัยอิสระ (independent) หรือสังกัดบริษัทใด และเรื่องอำนาจในการเข้าทำสัญญาประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย
          f หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ควรต้องมีอำนาจในการดำเนินการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจคนกลางประกันภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ประกาศนายทะเบียนเรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบและระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ (เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :