• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
 ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
 ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค ICP 25  
 
 
  หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 
ชื่อ ICP : ICP 25
เนื้อหา :

การคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer protection

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีกำหนดขั้นต่ำสำหรับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการติดต่อกับผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงกับบริษัทประกันภัยต่างชาติที่ขายกรมธรรม์ข้ามพรมแดน โดยข้อกำหนดนี้อาจรวมถึงการนำเสนอข้อมูลปัจจุบัน ที่ครบถ้วนและเกี่ยวข้องแก่ผู้บริโภค ทั้งก่อนสัญญาเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา

คำอธิบาย
          25.1 ข้อกำหนดในเรื่องการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย (conduct of insurance business) จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคให้แก่ตลาดประกันภัย
          25.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยคำนึงถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภค และหน่วยงานที่กำกับดูและควรกำหนดระเบียบ สำหรับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าที่อยู่ในประเทศ และข้อกำหนดสำหรับการขายกรมธรรม์ข้ามพรมแดนควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย
          25.3 กระบวนการไกล่เกลี่ยเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่ดีจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งในบางประเทศได้มีกลไกพิเศษสำหรับไกล่เกลี่ยเรื่องค่าสินไหมทดแทน อาทิ เช่น คณะกรรมการอิสระ (independent panels) หรืออนุญาโตตุลาการ
          25.4 สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสิ่งที่ยากต่อการทำความเข้าใจและเปรียบเทียบ ในขณะที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีความรู้ในเรื่องการประกันภัยมากกว่าผู้บริโภคอย่างมาก ดังนั้น จึงควรมีการดำเนินการสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สามารถ
          -ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อก่อนเข้าทำสัญญา
          - รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และภาระผูกพันของตนตลอดช่วงอายุสัญญา
          25.5 ข้อกำหนดเหล่านี้ควรมีความแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแตละประเภท กล่าวคือ สำหรับการทำประกันภัยต่อหรือในกรณีที่ลูกค้ามีความเชี่ยวชาญ (professional customers) กฎระเบียบสำหรับการปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดอาจไม่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี บริษัทประกันภัยต่อยังคงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทประกันภัยที่ติดต่อด้วย

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้การปฏิบัติต่อลูกค้าโดยใช้ทักษะและให้การดูแลเอาใจใส่ตามสมควร (act with due skill, care and diligence)
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม พร้อมทั้งมีระบบและให้การฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนร่วมในด้านการขาย (sales collaborators) สามารถดำเนินการตามนโยบายนั้นได้
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสอบถามข้อมูลจากลูกค้าของตน ตามความเหมาะสม เพื่อใช้สำหรับการประเมินความต้องการด้านประกันภัยของลูกค้า ก่อนที่จะให้คำปรึกษาหรือทำสัญญาใดๆ
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเวลาของการให้ข้อมูล (content and timing of provision of information)
          - ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวกรมธรรม์ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ข้อผูกพันต่างๆ และการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ
          - ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาย ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการมีการขัดกันของผลประโยชน์ต่อผู้ถือกรมธรรม์ในปัจจุบันหรือในอนาคต (existing or potential policyholders)
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนและข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยใช้กระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการเข้าถึงและมีความเสมอภาค

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :