• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
 ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
 ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค ICP 26  
 
 
  หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 
ชื่อ ICP : ICP 26
เนื้อหา :

ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
Information, disclosure & transparency towards the market

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ (relevant information) อย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทราบถึงการดำเนินการทางธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงของบริษัท

คำอธิบาย
          26.1การเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันสู่สาธารณะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งกลุ่มปัจจุบันและที่กำลังจะเข้ามามีส่วนได้เสียในเรื่องที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดว่าบริษัทประกันภัยนั้นจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ (regardless of whether they are publicly traded or not)
          26.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความมีประสิทธิภาพ ความเสมอภาค ยุติธรรม ความปลอดภัย และความมีเสถียรภาพของตลาดประกันภัย (efficient, fair, safe and stable insurance markets) เพื่อประโยชน์และให้การคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยตลาดจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลงโทษบริษัทที่ด้อยประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน ซึ่งหลักการในข้อนี้จะเป็นเสมือนตัวเชื่อมไปสู่การกำกับดูแลธุรกิจ
          26.3 การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นประจำจะช่วยให้ตลาดประกันภัยสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น หากมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะอย่างทันท่วงที โอกาสที่ตลาดจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข้อมูลในด้านลบของบริษัทประกันภัยก็จะมีน้อยลง (less likely to overreact)
          26.4 การเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยอาจเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นควรจะนำมาเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกำหนดมาตรฐานให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นนั้น
          26.5 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรดำเนินมาตรการ หากจำเป็นในการประสานงานกับส่วนงานอื่น เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของตนและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยควรมีลักษณะเฉพาะดังนี้
          - เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของตลาด (relevant to decisions taken by market participants)
          - เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถหาได้ในเวลาที่ทำการตัดสินใจ (timely so as to be available and up-to-date at the time those decisions are made)
          - ตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายหรือความล่าช้าอันเกินควร (accessible without undue expense or delay by the market participants)
          - เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถช่วยให้ตลาดเข้าใจสภาพ และการดำเนินการของบริษัทประกันภัยได้ (comprehensive and meaningful so as to enable market participants to form a well-rounded view of the insurer)
          - เป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ต่อการตัดสินใจ (reliable as a basis upon which to make decision)
          - เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาทำการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทได้ (comparable between different insurers)
          - เป็นข้อมูลที่มีบรรทัดฐานสามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ (consistent over time so as to enable relevant trends to be discerned)
          b ข้อมูล หมายรวมถึงข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเรื่อง
          - ฐานะทางการเงิน (financial position)
          - ผลการดำเนินงาน (financial performance)
          - และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
          - พื้นฐาน วิธีการ และสมมติฐานในการจัดเตรียมข้อมูล (พร้อมทั้งข้อคิดเห็นต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ)
          - ความเสี่ยงต่างๆ และวิธีการบริหารจัดการ (risks exposures and how they are managed)
          - การบริหารจัดการและบรรษัทภิบาล (management and corporate governance)
          c บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (audited financial statements) อย่างน้อยปีละครั้ง และเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรให้การดูแลกับข้อมูลที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้เปิดเผย และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :