• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
 ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
 ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค ICP 27  
 
 
  หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 
ชื่อ ICP : ICP 27
เนื้อหา :

การฉ้อฉล
Fraud

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่จำเป็นในการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขการฉ้อฉลที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประกันภัย

คำอธิบาย
          27.1 หน่วยงานที่กำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยในประเทศ โดยมีการติดต่อกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศอื่นในการแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ
          27.2 การฉ้อฉลสามารถกระทำโดยบุคคลใดๆ เช่น บริษัทประกันภัย พนักงานและผู้บริหารของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้ประเมินภัย (claims adjusters) รวมทั้งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
          27.3 ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย และในหลายประเทศการฉ้อฉลเป็นความผิดทางอาญา
          27.4 การฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยจะส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงและมีผลกระทบทางการเงิน (financial damage) นอกเหนือไปจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม (social and economic costs)

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องมีอำนาจและทรัพยากร ในการกำหนดและบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ และยังสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยับยั้ง ตรวจจับ บันทึก รายงาน และแก้ไข การฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
          b กฎหมายควรมีการกำหนดเรื่องการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
          c การฉ้อฉลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนเป็นการกระทำความผิดที่ควรมีโทษ (claims fraud is a punishable offence)
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรฐานความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ (high standards of integrity of their business)
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยจัดสรรทรัพยากร และดำเนินกระบวนการและการควบคุม เพื่อยับยั้ง ตรวจจับ บันทึก และรายงานการฉ้อฉลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (senior staff) ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
          f หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการฉ้อฉลซึ่งรวมถึงการให้การฝึกอบรมเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลให้แก่พนักงานและผู้บริหาร นอกจากนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลและบุคคลที่กระทำการฉ้อฉล โดยรวมไปถึงการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่น รวมทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ ในการต่อต้านการฉ้อฉล

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :