• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
 ICP 28 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย / Anti-money laundering, combating the financing of terrorism (AML/CFT)

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ICP 28  
 
 
  หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
 
ชื่อ ICP : ICP 28
เนื้อหา :

การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย
Anti-money laundering, combating the financing of terrorism (AML/CFT)

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรการในการยับยั้ง ตรวจสอบ และรายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือเป็นการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ตามที่ระบุใน The Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

คำอธิบาย
          28.1 ในประเทศสมาชิก IAIS ส่วนใหญ่ การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (money laundering and financing of terrorism) ถือเป็นอาชญากรรมตามกฎหมาย โดยการฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนที่ได้รับมาทั้งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายหรือองค์กรผู้ก่อการร้าย ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
          28.2 บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยเฉพาะบริษัทและคนกลางที่ขายประกันชีวิตหรือการลงทุนประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย อาจต้องเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายทั้งโดยที่รู้หรือไม่รู้ตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย/กฎระเบียบ การดำเนินงาน และชื่อเสียงของธุรกิจ (legal, operational and reputational risks) โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่น จะต้องกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย เพื่อป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a มาตรการที่จำเป็นภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) และหน้าที่ของหน่วยงานที่กำกับดูแลควรเป็นไปตามที่กำหนด ใน FATF Recommendations สำหรับสาขาประกันภัย1
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจในการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมาย (enforcement) และเข้าแทรกแซง (sanction) เพื่อดูแลและให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) นอกจากนั้น หน่วยงานที่กำกับดูแลยังควรมีอำนาจในการดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้อาชญากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาถือหุ้น หรือมีเสียงข้างมาก หรือ ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย (to prevent criminals or their associates from holding or being the beneficial owner of a significant or controlling interest or holding a management function in an insurer or an intermediary)
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจในการประสานงานกับ Financial Intelligence Unit (FIU) ในประเทศ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศ และหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนทีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรให้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ในด้านเงินทุน บุคลากร และด้านเทคนิค เพื่อสนับสนุนงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย (โดยเฉพาะบริษัทและคนกลางที่ขายประกันชีวิตหรือการลงทุนประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ที่เป็นไปตาม FATF Recommendations สำหรับสาขาประกันภัย ซึ่งรวมถึง
          - การตรวจสอบลูกค้า เจ้าของกิจการ และผู้รับประโยชน์อื่น ๆ (performing the necessary customer due diligence (CDD) on customers, beneficial owners and beneficiaries
          - การนำมาตรการมาใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง (taking enhanced measured with respect to higher risk customers)
          - การเก็บรักษาข้อมูลธุรกิจและการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงข้อมูล CDD อย่างน้อย 5 ปี (maintaining full business and transaction records, including CDD data, for at least 5 years)
          - ให้การดูแลธุรกรรมที่มีความซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติ หรือมีรูปแบบที่ผิดปกติที่ไม่มีจุดประสงค์แน่ชัด ทั้งในด้านเศรษฐกิจหรือกฎหมาย (monitoring for complex, unusual large transactions, or unusual patterns of transactions, that have no apparent or visible economic or lawful purpose)
          - รายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่อ FIU (reporting suspicious transactions to the FIU)
          - สร้างระบบภายใน (รวมทั้งการฝึกอบรม) กระบวนการ การควบคุม และการตรวจสอบ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (developing internal programmes (including training), procedures,controls and audit functions to combat money laundering and terrorist financing)
          - ดูแลให้สาขาในต่างประเทศและบริษัทลูกดำเนินมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในประเทศของบริษัทแม่ (ensuring that their foreign branches and subsidiaries observe appropriate AML/CFT measures consistent with the home jurisdiction requirements)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :