หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ชื่อ ICP : มาตรา ๒๕
เนื้อหา :

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
      (๑) มีสัญชาติไทย
      (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
      (๓) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา