หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  
ชื่อ ICP : ICP 1
เนื้อหา :

เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
Conditions for effective insurance supervision

การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางตาม
 - กรอบนโยบาย สถาบัน และกฎหมายสำหรับการกำกับดูแลภาคการเงิน
- โครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินที่พัฒนาแล้วและมีประสิทธิภาพ
-  ตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย
          1.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินและสภาพแวดล้อมทางสถาบันที่ดี พร้อมทั้งต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและภาคการเงินที่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
          1.2 หลักการในข้อนี้มีความสำคัญต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่และบรรลุวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง อาจะส่งผลต่อคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
          1.3 หลักการในข้อนี้จะระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ภาคการเงินและโครงสร้างพื้นฐานในตลาดที่จำเป็น โดยในหลายประเทศองค์ประกอบเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานที่กำกับดูแล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเศรษฐกิจอื่น เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพโดยรวม
          1.4 ความมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบการเงินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีนโยบายภาคการเงินที่มีประสิทธิภาพ และมีกรอบกฎหมายและสถานบันที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังช่วยให้เกิดจากการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลและกับรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เกิดความมั่นใจในระบบการกำกับดูแล โดยระบบกฎหมายจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย
          1.5 ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ทั้งในตลาดและในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งความน่าเชื่อถือและความเคารพนี้ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปรึกษาหารือกับภาคเอกชน และคุณภาพของการกำกับดูแลและบุคลากรในหน่วยงานที่กำกับดูแล
          1.6 การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจมีข้อจำกัดจากการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในภาคการเงิน เช่น ขาดมาตรฐานทางบัญชี หรือขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการรับประกันภัยโดยข้อมูลการเงินจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และนักวิเคราะห์ และมีฐานข้อมูลสถิติที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการประเมินความเสี่ยงอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ตลาดเงินและตลาดทุนที่มีความหลากหลาย มีสภาพคล่อง และมีกลไกตลาดที่ดี จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
          1.7 ในกรณีที่เงื่อนไขสำหรับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมีไม่เพียงพอ หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจในการกำหนดกฎระเบียบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ

กรอบนโยบายภาคการเงิน
     คุณสมบัติที่จำเป็น
          a รัฐบาลจะต้องกำหนดและเปิดเผยนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความมีเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลภาคการเงิน ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจประกันภัยและธุรกิจการเงินด้านอื่นๆ
          b กรอบกฎหมายและสถาบัน ที่ประกอบด้วยสถาบัน กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ มีขึ้นสำหรับภาคการเงิน รวมถึงธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ โดยมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยสู่สาธารณะ

โครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงิน
     คุณสมบัติที่จำเป็น

          c ระบบกฎหมายและศาลยุติธรรมจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ มีความเสมอภาคและสามารถบังคับใช้ได้ โดยมีกลไกระงับข้อพิพาทอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
          d มาตรฐานการบัญชี คณิตศาสตร์ประกันภัย และการสอบบัญชี ต้องมีความครอบคลุมจัดทำเป็นเอกสาร มีความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานด้านการบัญชีและคณิตศาสตร์ประกันภัยจะช่วยในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ นักลงทุน คนกลางประกันภัย เจ้าหนี้ และหน่วยงานที่กำกับดูแล ในการประเมินฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย
          e นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้สอบบัญชี ต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เพียงพอ และปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อรักษาความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและข้อคิดเห็นของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัย
          f จะต้องมีองค์กรแต่ละสาขาอาชีพ (professional bodies) เพื่อกำหนดและควบคุมมาตรฐานทั้งแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณ โดยมาตรฐานเหล่านี้ต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
          g จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมแก่หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจ และสาธารณชน

ตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ
     คุณสมบัติที่จำเป็น

          i จะต้องมีตลาดเงินและตลาดทุนที่มีกลไกที่ดี เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว