หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล  
ชื่อ ICP : ICP 7
เนื้อหา :

ความเหมาะสมของบุคลากร
Suitability of persons

บุคลากรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัย อาทิ เจ้าของกิจการ คณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะต้องมีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ โดยบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม

คำอธิบาย
     7.1 ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย คือ การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมเของเจ้าของกิจการและคณะผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งในช่วงแรกเข้าและขณะดำเนินธุรกิจ ในกรณีของเจ้าของกิจการ ข้อกำหนดเรื่องความพร้อมและความเหมาะสมจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและฐานะทางการเงิน โดยเจ้าของกิจการ หมายรวมถึง บุคคล ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจในการควบคุมบริษัททั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม และโดยบุคคลเดียวหรือคณะบุคคลหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของคณะผู้บริหารจะตกอยู่กับตัวบริษัทประกันภัย
     7.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้เจ้าของกิจการและคณะผู้บริหารมีระดับความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยพิจารณาถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interests) ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งความรู้ความสามารถที่เหมาะสมอาจพิจารณาได้จากคุณสมบัติในวิชาชีพและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

     คุณสมบัติที่จำเป็น
     a กฎหมายควรระบุว่าผู้บริหารระดับใดจำเป็นต้องได้รับการประเมินความพร้อมและความเหมาะสม ซึ่งการกำหนดระดับของผู้บริหารที่เข้ารับการประเมินอาจจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและโครงสร้างการบริหารของแต่ละบริษัท
     b ในกรณีที่เจ้าของกิจการมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องความพร้อมและความเหมาะสม หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการสั่งให้เจ้าของกิจการนั้นๆ จำหน่ายหุ้นออกไป
     c หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องสามารถยกเลิกการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท ที่รวมถึงผู้สอบบัญชีและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องความพร้อมและความเหมาะสม
     d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยรายงานความพร้อมและความเหมาะสมของผู้บริหารของบริษัท โดยการยื่นข้อมูล/เอกสาร ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญ และความน่าเชื่อถือ ตามที่ร้องขอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร โดยระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัท
     e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและนอกประเทศในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคล ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลควรใช้ข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของผู้บริหารบริษัทประกันภัย
     f หน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ควรอนุญาตให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้สอบบัญชี กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง อยู่ในสองตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ในคราวเดียวกันในบริษัท
     g เมื่อบริษัทได้ล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับสถานะความพร้อมและความเหมาะสมของผู้บริหาร บริษัทต้องดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลทันที