หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล  
ชื่อ ICP : ICP 12
เนื้อหา :

การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ
Reporting to supervisors and off-site monitoring

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบ (off-site monitoring) อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อการประเมินฐานะของธุรกิจประกันภัยและตลาดโดยรวม

คำอธิบาย
          12.1 หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการทำการตรวจสอบ (off-site monitoring) อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าอะไรน่าจะเป็นตัวปัญหา โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ (on-site inspections) ทำให้เสมือนเป็นการตรวจล่วงหน้า และช่วยในการวางมาตรการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
          12.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดประเภท รูปแบบ แหล่งที่มา และความถี่ของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งข้อกำหนดเรื่องการรายงานจะแสดงถึงความต้องการด้านการกำกับดูแล และจะแตกต่างกันไปตามสภาพและโครงสร้างตลาด นอกจากนั้น ยังแสดงถึงสถานการณ์ของบริษัทประกันภัยและวิธีการที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริหารสินทรัพย์/หนี้สิน หรือการทำประกันภัยต่อ โดยข้อมูลควรเป็นปัจจุบันและมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า และในการวางข้อกำหนด หน่วยงานที่กำกับดูแลควรรักษาสมดุลระหว่างความต้องการข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลและภาระที่ตกกับบริษัทประกันภัย
          12.3 ข้อกำหนดเรื่องการรายงานควรใช้กับบริษัทประกันภัยทุกแห่งที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจและเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์ (off-site analysis) โดยข้อกำหนดเรื่องการรายงานควรมีการทบทวนเป็นระยะๆ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ อาจมีการขอจากบริษัทเป็นกรณีๆ ไป สำหรับการพัฒนาใหม่ๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจทำการวิเคราะห์ในภาพรวมของตลาด ซึ่งบริษัทจะต้องส่งข้อมูลเป็นกรณีไป
          12.4 ในการวางข้อกำหนด หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจกำหนดให้มาตรฐานการรายงานข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือกรมธรรม์และนักลงทุนทั่วไปมีความแตกต่างกับรายงานสำหรับหน่วยงานที่กำกับดูแล
          12.5 ในการวางข้อกำหนด หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจกำหนดให้รายงานทางการเงินและการคำนวณต่างๆ สำหรับบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ มีความแตกต่างจากกิจการสาขาของบริษัทต่างชาติที่เปิดดำเนินการในประเทศ

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควร
          - วางข้อกำหนดสำหรับการนำส่งข้อมูลทางการเงินและสถิติ (regular and systematic financial and statistical information) รายงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและข้อมูลอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศ
          - กำหนดขอบเขตและความถี่ของรายงานและข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้รายงานและข้อมูลต้องผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบก่อน
          - กำหนดให้ต้องมีข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบ (audit opinion) อย่างน้อยปีละครั้ง
          - ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดขึ้นและมีความถี่มากขึ้น หากจำเป็น
          b ในการกำหนดความแตกต่างของรายงานทางการเงินและข้อกำหนดอื่นๆ ระหว่างบริษัทที่จัดตั้งในประเทศกับสาขาของบริษัทต่างชาติ หรือระหว่างบริษัทประกันภัยของเอกชนกับบริษัทประกันภัยของรัฐหน่วยงานที่กำกับดูแลควรให้การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควร
          - กำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นรายบริษัทและแบบรวมทั้งกลุ่มธุรกิจ และอาจขอข้อมูลทางการเงินของบริษัทลูกของบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
          - กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยกวับวิธีการทางบัญชี (accounting and
consolidation techniques) ที่มีการนำมาใช้ โดยการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินควรเป็นบรรทัดฐานเป็นไปตามจริง และมีความรอบคอมเหมาะสม (prudent)
          - กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องรายงานเกี่ยวกับรายการนอกงบดุล (off-balancesheet exposures)
          - กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องรายงานเกี่ยวกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsourced functions)
          - กำหนดระดับของผู้บริหารบริษัทประกันภัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดเวลาและความถูกต้องของการรายงาน
          - กำหนดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และมีอำนาจในการดำเนินมาตรการ ในกรณีจงใจรายงานเท็จ (deliberate misreporting)
          - รักษากรอบในการดูแลฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง