หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค  
ชื่อ ICP : ICP 24
เนื้อหา :

คนกลางประกันภัย
Intermediaries

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีข้อกำหนด อาจเป็นโดยทางตรงหรือผ่านบริษัทประกันภัย สำหรับการปฏิบัติของคนกลางประกันภัย (conduct of Intermediaries)

คำอธิบาย
          24.1 ในหลายประเทศ คนกลางประกันภัยเป็นช่องทางการขายที่สำคัญของธุรกิจประกันภัย โดยทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย ดังนั้นการปฏิบัติที่ดี (good conduct) ของคนกลางประกันภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตลาดประกันภัย ทำให้เป็นการสมควรที่จะมีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยในกรณีที่มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยโดยทางตรงหน่วยงานที่กำกับดูแลควรสามารทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ (on-site inspection) ได้ หากจำเป็น
          24.2 คนกลางประกันภัย หมายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ insurance intermediation activities

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ (to be licensed or registered)
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยต้องมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านทั่วไป ด้านธุรกิจ และด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งจะต้องมีความน่านับถือ (good reputation)
          c หากจำเป็น หน่วยที่กำกับดูแลอาจดำเนินการเข้าแก้ไข (corrective action) ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการแทรกแซงต่างๆ (sanctions) ทั้งโดยตรงหรือผ่านบริษัทประกันภัย และอาจยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนกลางประกันภัย(intermediary's license or registration) ตามความเหมาะสม
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยที่รับเงินจากลูกค้า ต้องมีการป้องกันอย่างเพียงพอ (sufficient safeguards) ในการดูแลรักษาเงินนั้นๆ
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คนกลางประกันภัยต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับฐานะของตน โดยเฉพาะเรื่องการเป็นคนกลางประกันภัยอิสระ (independent) หรือสังกัดบริษัทใด และเรื่องอำนาจในการเข้าทำสัญญาประกันภัยแทนบริษัทประกันภัย
          f หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ควรต้องมีอำนาจในการดำเนินการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจคนกลางประกันภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ