• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
 ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
 ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล  
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 
  ตารางแสดงรายการ ICP ในหมวด แสดง : 1 - 5 จาก 5 รายการ
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
เป้าหมายหลักของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการกำหนด อย่างชัดเจน...
ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ...
ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องการรักษาความลับ...
ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
ธุรกิจประกันภัยจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศโดยข้อกำหนดในการให้ใบอนุญาตจะต้องชัดเจน มีวัตถุประสงค์แน่ชัด และเปิดเผยสู่สาธารณะ...
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :