• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
 ICP 7 ความเหมาะสมของบุคลากร / Suitability of persons
 ICP 8 การเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ / Changes in control and portfolio transfers
 ICP 9 บรรษัทภิบาล / Corporate governance
 ICP 10 การควบคุมภายใน / Internal control
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล  
 
  หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
 
  ตารางแสดงรายการ ICP ในหมวด แสดง : 1 - 4 จาก 4 รายการ
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 7 ความเหมาะสมของบุคลากร / Suitability of persons
บุคลากรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัย อาทิ เจ้าของกิจการ คณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะต้องมีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ โดยบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม...
ICP 8 การเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ / Changes in control and portfolio transfers
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีอำนาจในการให้อนุมัติหรือปฏิเสธการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (significant ownership) หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในธุรกิจประกันภัยอันจะส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม มีอำนาจในการบริหารธุรกิจประกันภัยนั้น...
ICP 9 บรรษัทภิบาล / Corporate governance
กรอบบรรษัทภิบาลต้องครอบคลุมและปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้มีการปฏิบัติตาม (compliance) ตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดำเนินการ...
ICP 10 การควบคุมภายใน / Internal control
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้ธุรกิจประกันภัยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อลักษณะและขนาดของธุรกิจนั้นๆ โดยระบบการตรวจตราและการรายงาน (oversight and reporting system) จะช่วยคณะกรรมการและผู้บริหารธุรกิจในการดูแลและบริหารกิจการ...
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :