• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล  
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
  ตารางแสดงรายการ ICP ในหมวด แสดง : 1 - 7 จาก 7 รายการ
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจประกันภัยและตลาดโดยรวม และดำเนินการตามความเหมาะสม...
ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบ (off-site monitoring) อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อการประเมินฐานะของธุรกิจประกันภัยและตลาดโดยรวม...
ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องทำการตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ (on-site inspection) เพื่อประเมินสภาพธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ...
ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องดำเนินมาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที เหมาะสม และจำเป็นต่อเป้าหมายของการกำกับดูแล...
ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องดำเนินการให้มีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์และในกรณีที่จำเป็น จะต้องใช้มาตรการเข้าแทรกแซง โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณชน...
ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกรอบที่กำหนดถึงแนวทางในการออกจากตลาดอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยจะต้องให้คำจำกัดความของการล้มละลาย (insolvency) และกำหนดวิธีการและขั้นตอนสำหรับการล้มละลาย ในกรณีของกระบวนการเลิกกิจการ กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อผู้ถือกรมธรรม์เป็นลำดับแรก...
ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ทั้งในลักษณะแยกรายบริษัท และแบบรวมทั้งกลุ่มธุรกิจ (solo and group-wide basis)...
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :