• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
 ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
 ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
 ICP 21 การลงทุน / Investments
 ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
 ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 5 Prudential requirements  
 
  หมวด 5 Prudential requirements
 
  ตารางแสดงรายการ ICP ในหมวด แสดง : 1 - 6 จาก 6 รายการ
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้ธุรกิจประกันภัยรับรู้ถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถประเมินและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันความเสี่ยงภัย ดังนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ได้รับประกันไว้ โดยเฉพาะจากการประกันภัยต่อ และนอกจากนั้นยังต้องมีเครื่องมือในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในระดับที่เหมาะสม...
ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในการตั้งเงินสำรองประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยให้มีส่วนหักลดสำหรับการเอาประกันต่อ (allowance for reinsurance recoverables) หน่วยงานที่กำกับดูแลยังต้องมีทั้งอำนาจและความสามารถที่จะประเมินถึงความพอเพียงของเงินสำรองต่างๆ และยังสามารถออกคำสั่งให้เพิ่มเงินสำรองได้ หากจำเป็น...
ICP 21 การลงทุน / Investments
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุน สัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (asset mix) การประเมินมูลค่า (valuation) การกระจายความเสี่ยง การจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (asset-liability matching) และการจัดการความเสี่ยง...
ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการใช้ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการกำหนดข้อจำกัดในการลงทุน การเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน และการตรวจสอบสถานะ (related positions)...
ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเรื่องความพอเพียงขอเงินทุนและรูปแบบของเงินทุนที่บริษัทประกันภัยสามารถนำมารองรับความเสียหายขนาดใหญ่ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (to absorb significant unforeseen losses)...
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :