• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
 ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
 ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค  
 
  หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
 
  ตารางแสดงรายการ ICP ในหมวด แสดง : 1 - 4 จาก 4 รายการ
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีข้อกำหนด อาจเป็นโดยทางตรงหรือผ่านบริษัทประกันภัย สำหรับการปฏิบัติของคนกลางประกันภัย (conduct of Intermediaries)...
ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีกำหนดขั้นต่ำสำหรับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการติดต่อกับผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงกับบริษัทประกันภัยต่างชาติที่ขายกรมธรรม์ข้ามพรมแดน โดยข้อกำหนดนี้อาจรวมถึงการนำเสนอข้อมูลปัจจุบัน ที่ครบถ้วนและเกี่ยวข้องแก่ผู้บริโภค ทั้งก่อนสัญญาเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา...
ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ (relevant information) อย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทราบถึงการดำเนินการทางธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงของบริษัท...
ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่จำเป็นในการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขการฉ้อฉลที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประกันภัย...
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :