ICP 4
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล

กระบวนการการกำกับดูแล
Supervisory process

หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

คำอธิบาย
          4.1 การที่สาธารณชนได้ล่วงรู้ถึงกระบวนการการกำกับดูแลและการเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินการในด้านต่างๆ
          4.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่และที่มีการนำเสนอใหม่ โดยอาจรวมถึงวิธีการปฏิบัติ นโยบาย และการตีความ ที่ไม่ถือว่าเป็นความลับ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ยังควรประกอบด้วยวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการและระยะเวลาที่หน่วยงานที่กำกับดูแลจะดำเนินการต่อเรื่องนั้นๆ ด้วย
          4.3 หน่วยงานทีกำกับดูแลจะต้องรับผิดชอบการดำเนินการของตน ทั้งต่อรัฐบาล (หรือสภาผู้แทนราษฎร) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล และสารณชน ทั้งยังต้องอธิบายถึงสาเหตุที่มาของการดำเนินการต่างๆ ด้วย
          4.4 โดยทั่วไปแล้วการสร้างระบบเพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กระทำ (accountability) จะมีองค์ประกอบมากมาย อาทิ การควบคุมดูแลทั้งทางด้านนิติบัญญัติและด้านบริหาร การมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดแจนแน่นอน และการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้น หน่วยงานที่กำกับดูแลยังควรสร้างระบบงานภายใน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีขั้นตอนการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่ชัดเจนโปร่งใส และเป็นบรรทัดฐาน โดยมีการจัดพิมพ์และปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆอย่างเป็นประจำ
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรบังคับใช้กฎระเบียบและการปฏิบัติต่างๆ อย่างเป็นบรรทัดฐานและมีความเสมอภาค โดยพิจารณาตามลักษณะความเสี่ยง (risk profile) ที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทประกันภัย
          c ข้อตัดสิน (administrative decisions) ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอาจต้องมีการทบทวนจากฝ่ายตุลาการ (judicial review) แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่เป็นการลดทอนความสามารถของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เข้าแทรกแซงธุรกิจ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนต่อสาธารณะ
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีขั้นตอนการตัดสินใจ (decision-making lines) ที่ชัดเจน โดยการดำเนินการสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน
          f กระบวนการอุทธรณ์ต่อข้อตัดสินของหน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการกำหนดไว้และเป็นการสร้างดุลย์ เพื่อรักษาความเป็นอิสระและความมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลควรจัดพิมพ์รายงาน อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี โดยรายงานถึงการดำเนินการตามนโยบาย การตั้งเป้าหมายการดำเนินการและการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆ

 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ พศ ๒๕๕๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย