• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
 
ประกาศ / คำสั่งออกใหม่
ชื่อประกาศ / คำสั่ง วันที่ประกาศ วันทีมีผลบังคับ
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     
 
 
 

ระบบสืบค้น E-Law Library เป็นระบบที่รวบรวมเนื้อหากฏหมาย เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย, พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, อนุบัญญัติ, รวบถึงการสืบค้นจาก Insurance Core Principle (ICP) ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลรายมาตรากฏหมาย หรือ ข้อมูลคำค้น, ค้นจากดัชนี, รวมมาตราสำคัญ ระบบจะแสดงผลข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถจัดพิมพ์รายงานหรือ PDF ได้

 
  ระบบจดหมายข่าว
 
กรุณากรอกชื่อและอีเมล์ของท่านเพื่อรับข่าวสารจากระบบ
 
  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :