• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  หมวดอักษร
 
 หมวดอักษร ก
 หมวดอักษร ข
 หมวดอักษร ค
 หมวดอักษร ง
 หมวดอักษร จ
 หมวดอักษร ช
 หมวดอักษร ต
 หมวดอักษร ถ
 หมวดอักษร น
 หมวดอักษร บ
 หมวดอักษร ป
 หมวดอักษร ผ
 หมวดอักษร พ
 หมวดอักษร ย
 หมวดอักษร ร
 หมวดอักษร ล
 หมวดอักษร ว
 หมวดอักษร ส
 หมวดอักษร ห
 หมวดอักษร อ
  อัตราค่าธรรมเนียม
  อัตราเบี้ยประกัน
  อัตราส่วนเงินกองทุน
  อายุใบอนุญาตตัวแทน
  อายุใบอนุญาตผู้ประเมิน
  อำนาจพิเศษของคณะกรรมการ
  อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  อำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  อุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์
  โอนกิจการ

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ค้นหาตามหมวดอักษร อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
 
 
 อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๘      
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :