• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  หมวดอักษร
 
 หมวดอักษร ก
 หมวดอักษร ข
 หมวดอักษร ค
 หมวดอักษร ง
 หมวดอักษร จ
 หมวดอักษร ช
 หมวดอักษร ต
 หมวดอักษร ถ
 หมวดอักษร น
 หมวดอักษร บ
 หมวดอักษร ป
 หมวดอักษร ผ
 หมวดอักษร พ
 หมวดอักษร ย
 หมวดอักษร ร
 หมวดอักษร ล
 หมวดอักษร ว
 หมวดอักษร ส
 หมวดอักษร ห
 หมวดอักษร อ

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
  Home   ค้นหาตามหมวดอักษร   
 
  ค้นหาตามหมวดอักษร

รวมรวมคำศัพท์ หรือ คำที่ใช้อ้างอิงถึงบ่อยๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาว่าคำเหล่านี้อ้างอิงถึงกฏหมายมาตราได้บ้าง โดยสามารถเลือกตามหมวดอักษรที่เมนูซ้ายมือ หรือ ค้นหาคำที่ฟอร์มด้านล่างนี้

คำที่ต้องหารค้นหา หมวดอักษร  
 
  ตารางแสดงผลการค้นหา แสดง : 1 - 96 จาก 96 รายการ | 1
คำ หมวดอักษร จำนวนมาตราที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ 1
กรรมการไม่มีสัญชาติไทย 1
กองทุน 5
กองทุนใช้เพื่อ 2
การคำนวณเงินกองทุน 1
การดำรงเงินกองทุน 1
การประกอบธุรกิจประกันภัย 2
เก็บรักษาเงินสำรอง 2
ข้อยกเว้นเรื่องหุ้น 4
ข้อห้ามมิให้กระทำการเป็นผู้รับประกัน 2
ข้อห้ามมิให้บริษัทกระทำ 6
ข้อห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุน 1
คณะกรรมการ 1
คณะกรรมการบริหารกองทุน 3
ควบกิจการ 4
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1
ค่าสินไหมที่ไม่จ่ายต้องส่งเข้ากองทุน 1
คุณสมบัติกรรมการ 2
คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตตัวแทน 2
งบการเงิน 6
เงินกองทุนลดลง เงินกองทุน 2
เงินสำรอง เงินกองทุนขาด 3
จรรยาบรรณนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1
จรรยาบรรณผู้ประเมิน 1
เจ้าหนี้มีสิทธิรับชำระหนี้จากกองทุน 2
ชำระบัญชี 3
ตรวจสอบกิจการฐานะการเงิน 1
ตัวแทน 3
ถอนใบอนุญาต 4
ถือครองหุ้น 1
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4
นายทะเบียน 1
นายหน้า 3
นายหน้าจัดทำสมุดรายงาน 2
นิติบุคคลเป็นนายหน้า 2
บริษัท 1
บริษัทกับตัวแทนร่วมกันรับผิด 1
บริษัทต่างประเทศ 1
แบบกรมธรรม์ 2
ใบอนุญาตตัวแทน 1
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 2
ใบอนุญาตผู้ประเมินวินาศภัย 2
ประกันอัคคีภัย 5
ประวิงการจ่ายสินไหม 2
เปิดทำการ 1
ผู้จัดการกองทุน 4
ผู้ประเมินวินาศภัย 2
ผู้สอบบัญชีกองทุน 2
พนักงานเจ้าหน้าที่ 1
พักใบอนุญาตผู้ประเมิน 1
เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน 3
เพิกถอนใบอนุญาตนายหน้า 2
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 1
เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประเมิน 1
ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / สาขา 2
รัฐมนตรี 1
รับช่วงสิทธิกองทุน 1
รับโอนกิจการ 4
รายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ 2
รายงานการรับประกันอัคคีภัย 1
ลงทุนทำธุรกิจอื่น 1
เลิกกิจการ 2
เลิกสาขา 2
วินาศภัย 1
สมุดทะเบียนนายหน้า 2
สมุดบัญชีนายหน้า 2
สมุดรายงาน 7
สำนักงานใหญ่ 1
สิทธิการรับชำระหนี้ 1
สิทธิของเจ้าหนี้ต่อบริษัทล้มละลาย 1
สินทรัพย์สภาพคล่อง 3
หนังสือมอบอำนาจ 1
หน้าที่กรรมการบริหารกองทุน 4
หน้าที่ตัวแทน 4
หน้าที่นายหน้า 8
หน้าที่ผู้ประเมิน 1
หน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน 1
หลักทรัพย์ 1
หลักทรัพย์คงเหลือ 1
หลักทรัพย์ประกัน 1
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1
หลักทรัพย์ลดลง 1
หุ้นที่ฝาฝืน 1
หุ้นที่ไม่นับเป็นเงินกองทุน 1
หุ้นบุริมสิทธิ 1
หุ้นสามัญ 1
อัตราค่าธรรมเนียม 1
อัตราเบี้ยประกัน 1
อัตราส่วนเงินกองทุน 1
อายุใบอนุญาตตัวแทน 1
อายุใบอนุญาตผู้ประเมิน 1
อำนาจพิเศษของคณะกรรมการ 2
อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1
อำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1
อุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ 1
โอนกิจการ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :