• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]
หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home หมวดกฏหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)  
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
 มาตรา ๖
 มาตรา ๖ ทวิ
 มาตรา ๖ ตรี
 มาตรา ๖ จัตรา
 มาตรา ๖ เบญจ
 มาตรา ๖ ฉ
 มาตรา ๖ สัตต
 มาตรา ๖ อัฏฐ
  หมวด ๑ การประกันความเสียหาย  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๗
มาตรา ๗
มาตรา ๘
มาตรา ๙
มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๐ ทวิ
มาตรา ๑๐ ตรี
มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓
มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙
 
  หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทน [๒๓]  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒
 
  หมวด ๓ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖
 
  หมวด ๔ บทกำหนดโทษ  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖
 
  บทเฉพาะกาล  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๔๗
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :