• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๓ การตรวจสอบและการบัญชี
หมวด ๔ เงินสมทบ
หมวด ๕ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home หมวดกฏหมาย พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐  
   
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
  หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๖
มาตรา ๗
มาตรา ๘
มาตรา ๙
มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓
มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖
 
  หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘
 
  หมวด ๓ การตรวจสอบและการบัญชี  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒
 
  หมวด ๔ เงินสมทบ  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔
 
  หมวด ๕ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๔๕
 
  บทกําหนดโทษ  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๘
 
  บทเฉพาะกาล  
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐
มาตรา ๕๑
มาตรา ๕๒
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :