มาตรา ๓  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด :  
มาตรา : มาตรา ๓
เนื้อหา :

          มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐

บทลงโทษ :