มาตรา ๒๐  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๑ บริษัท
มาตรา : มาตรา ๒๐
เนื้อหา :

           มาตรา ๒๐  ในกรณีที่หลักทรัพย์ประกันของบริษัทใดมีมูลค่าลดต่ำลงกว่าที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการสั่งให้บริษัทนั้นนำหลักทรัพย์ประกันมาเพิ่ม จนครบจำนวนที่กำหนดภายในสองเดือนนับแต่วันได้รับคำสั่ง

บทลงโทษ :