มาตรา ๒๓  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๑ บริษัท
มาตรา : มาตรา ๒๓
เนื้อหา :

          มาตรา ๒๓ ให้บริษัทจัดสรรเงินสำรองดังต่อไปนี้ 
                         (๑) เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท 
                         (๒) เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และ 
                         (๓) เงินสำรองเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
         เงินสำรองตามวรรคหนึ่งจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บทลงโทษ :