มาตรา ๓๗  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
มาตรา : มาตรา ๓๗
เนื้อหา :

          มาตรา ๓๗ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ได้
         (๑) การเก็บเบี้ยประกันภัย
         (๒) การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
         (๓) การประกันต่อ
         (๔) การจำแนกประเภทค่าใช้จ่าย 
         (๕) การจัดสรรเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยไว้เป็นประเภทๆ
         (๖) การกำหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
         (๗) การกำหนดอัตราค่าจ้างหรือบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ตามประเภทของการประกันวินาศภัย
         (๘) การกำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ และข้อความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท
         (๙) การกำหนดประเภทและอัตราอย่างสูงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัย
        (๑๐) การรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
        (๑๑) การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
        (๑๒) การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

บทลงโทษ :