มาตรา ๖๒  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
มาตรา : มาตรา ๖๒
เนื้อหา :

           มาตรา ๖๒ ผู้ชำระบัญชีซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๖๐ อาจได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัท

บทลงโทษ :