มาตรา ๘๑/๒  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
มาตรา : มาตรา ๘๑/๒
เนื้อหา :

           มาตรา ๘๑/๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระมาตรา ๘๑/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
          (๑) ตาย
          (๒) ลาออก
          (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
          (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
          (๗) เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

บทลงโทษ :