มาตรา ๘๒/๑  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
มาตรา : มาตรา ๘๒/๑
เนื้อหา :

มาตรา ๘๒/๑ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
      (๑) มีสัญชาติไทย
      (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
      (๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา

บทลงโทษ :