มาตรา ๑๓  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
หมวด : หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
มาตรา : มาตรา ๑๓
เนื้อหา :

          มาตรา ๑๓ [๒๐] ในกรณีที่บริษัทหรือเจ้าของรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดการความคุ้มครองไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทต้องแจ้งบอกเลิกนั้นให้นายทะเบียนทราบ
          การแจ้งการบอกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

บทลงโทษ :