มาตรา ๑๓  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด : หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา : มาตรา ๑๓
เนื้อหา :

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

บทลงโทษ :