มาตรา ๒๑  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด : หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา : มาตรา ๒๑
เนื้อหา :

ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินงานของสำนักงานประกอบด้วย
      (๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๙
      (๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
      (๓) เงินสมทบตามมาตรา ๔๓
      (๔) เงินเพิ่มตามมาตรา ๔๔
      (๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินงาน
      (๖) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
      (๗) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสำนักงาน

บทลงโทษ :