มาตรา ๒๕  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด : หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา : มาตรา ๒๕
เนื้อหา :

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
      (๑) มีสัญชาติไทย
      (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
      (๓) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา

บทลงโทษ :