มาตรา ๖ ตรี  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
หมวด :  
มาตรา : มาตรา ๖ ตรี
เนื้อหา :

          มาตรา ๖ ตรี[๙] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

          นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุมิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
          (๑) ตาย 
          (๒) ลาออก
          (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
          (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

บทลงโทษ :