มาตรา ๖ เบญจ  
กฏหมายหลัก : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
หมวด :  
มาตรา : มาตรา ๖ เบญจ
เนื้อหา :

          มาตรา ๖ เบญจ [๑๑] ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

บทลงโทษ :