• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
 มาตรา ๘๔
 มาตรา ๘๕
 มาตรา ๘๖
 มาตรา ๘๗
 มาตรา ๘๘
 มาตรา ๘๙
 มาตรา ๘๙/๑
 มาตรา ๙๐
 มาตรา ๙๐/๑
 มาตรา ๙๐/๒
 มาตรา ๙๑
 มาตรา ๙๒
 มาตรา ๙๓
 มาตรา ๙๔
 มาตรา ๙๕
 มาตรา ๙๖
 มาตรา ๙๗
 มาตรา ๙๘
 มาตรา ๙๘/๑
 มาตรา ๙๙
 มาตรา ๑๐๐
 มาตรา ๑๐๐/๑
 มาตรา ๑๐๐/๒
 มาตรา ๑๐๑
 มาตรา ๑๐๒
 มาตรา ๑๐๓
 มาตรา ๑๐๔
 มาตรา ๑๐๕
 มาตรา ๑๐๖
 มาตรา ๑๐๗
 มาตรา ๑๐๘
 มาตรา ๑๐๘/๑
 มาตรา ๑๐๘/๒
 มาตรา ๑๐๙
 มาตรา ๑๑๐
 มาตรา ๑๑๑
 มาตรา ๑๑๑/๑
 มาตรา ๑๑๑/๒
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๖ บทกำหนดโทษ  
 
  หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
 
  ตารางแสดงมาตราในหมวด แสดง : 1 - 38 จาก 38 รายการ
มาตรา เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
มาตรา ๘๔  
มาตรา ๘๕  
มาตรา ๘๖  
มาตรา ๘๗  
มาตรา ๘๘  
มาตรา ๘๙  
มาตรา ๘๙/๑  
มาตรา ๙๐  
มาตรา ๙๐/๑  
มาตรา ๙๐/๒  
มาตรา ๙๑  
มาตรา ๙๒  
มาตรา ๙๓  
มาตรา ๙๔  
มาตรา ๙๕  
มาตรา ๙๖  
มาตรา ๙๗  
มาตรา ๙๘  
มาตรา ๙๘/๑  
มาตรา ๙๙  
มาตรา ๑๐๐  
มาตรา ๑๐๐/๑  
มาตรา ๑๐๐/๒  
มาตรา ๑๐๑  
มาตรา ๑๐๒  
มาตรา ๑๐๓  
มาตรา ๑๐๔  
มาตรา ๑๐๕  
มาตรา ๑๐๖  
มาตรา ๑๐๗  
มาตรา ๑๐๘  
มาตรา ๑๐๘/๑  
มาตรา ๑๐๘/๒  
มาตรา ๑๐๙  
มาตรา ๑๑๐  
มาตรา ๑๑๑  
มาตรา ๑๑๑/๑  
มาตรา ๑๑๑/๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :