มาตรา ๘
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๑ บริษัท
เนื้อหา :

          มาตรา ๘ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ไม่เกินหุ้นละหนึ่งร้อยบาท
          การออกหุ้นบุริมสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยโดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดก็ได้

บทลงโทษ :
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน