มาตรา ๑๓/๒
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๑ บริษัท
เนื้อหา :

          มาตรา ๑๓/๒  การควบบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด
          การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทที่จะควบกันได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสองแล้ว และให้ถือว่าบริษัทที่ควบกันได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
          เมื่อได้มีการจดทะเบียนการควบบริษัท และดำเนินการวางหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา ๑๙ พร้อมทั้งดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนมาตรา ๒๗ แล้ว ให้รัฐมาตรีออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทที่ควบกัน และให้มีผลเป็นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกให้แก่บริษัทเดิม

บทลงโทษ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๐๐/๑ ICP 12