มาตรา ๑๙
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๑ บริษัท
เนื้อหา :

          มาตรา ๑๙  บริษัทต้องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกันตามประเภทของการประกันภัย
          การกำหนดประเภทของการประกันภัยและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
          หลักทรัพย์ของบริษัทที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้ 
          บริษัทอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับวรรคสองและวรรคสาม

บทลงโทษ :
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ
เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย