มาตรา ๕๐
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
เนื้อหา :

          มาตรา ๕๐ ให้บริษัทประกาศรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งงบการเงินตามมาตรา ๔๗ (๒) ในหนังสือพิมพ์รายวันที่ออกจำหน่ายแพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวันและให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนด้วย

บทลงโทษ :
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายงานการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย