มาตรา ๗๕
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
เนื้อหา :

          มาตรา ๗๕ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกให้นายหน้าประกันวินาศภัยมาให้ถ้อยคำหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชีหรือเอกสารใดๆ หรือส่งรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกำหนดเพื่อตรวจสอบ หรือจะเข้าไปในสำนักงานของบุคคลดังกล่าว ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบดังกล่าวก็ได้ ในการนี้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

บทลงโทษ :
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน