มาตรา ๘๐
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
เนื้อหา :
มาตรา ๘๐ กองทุนประกอบด้วย (๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๘ (๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๘๐/๓ (๔) เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา ๘๐/๔ (๕) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๘๐/๕ (๖) เงินค่าปรับตามมาตรา ๑๑๑ (๗) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอื่น (๘) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการชำระบัญชีตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง (๙) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้ (๑๐) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน (๑๑) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
บทลงโทษ :
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย