มาตรา ๑๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
หมวด : หมวด ๑ การประกันความเสียหาย
เนื้อหา :

          มาตรา ๑๐ [๑๕] บริษัทต้องรับประกัน ความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามชนิด ประเภทหรือขนาดของรถ หรือลักษณะของผู้เอาประกันภัยก็ได้
          ให้บริษัทรายงานการรับประกันความเสียหายตามวรรคหนึ่งต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด[๑๖]
    

บทลงโทษ :
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ นายการุณ กิตติสถาพร อธิบดีกรมการประกันภัย
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์