มาตรา ๔๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
หมวด : หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
เนื้อหา :

มาตรา ๔๓ [๔๐] (ยกเลิก)

บทลงโทษ :