อัตรค่าธรรมเนียม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด : อัตราค่าธรรมเนียม
เนื้อหา :

          อัตราค่าธรรมเยม         
          (๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
          (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
          (๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกรณีการควบบริษัท ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
          (๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ครบทุกประเภท ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
          (๕) ใบอนุญาตให้เปิดสาขาของบริษัท ๘๐,๐๐๐ บาท 
          (๖) การอนุญาตให้ย้ายสำนักงานใหญ่หรือสาขา ๒๐,๐๐๐ บาท
          (๗) ค่าสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ๔๐๐ บาท
          (๘) ใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ๘๐๐ บาท 
          (๙)ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ๔๐,๐๐๐ บาท
          (๑๐) ใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ๘๐๐ บาท
          (๑๑) คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ๕๐๐ บาท 
          (๑๒) คำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ๕๐๐ บาท
          (๑๓) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัย ๒๐,๐๐๐ บาท 
          (๑๔) ใบอนุญาตให้เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ๒๐,๐๐๐ บาท
          (๑๕) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ๔๐๐ บาท
(๑๖) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๗) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ครบทุกประเภท ๑๖๐,๐๐๐ บาท
(๑๘) การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ปี ๔๐๐ บาท
(๑๙) การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ปี ๒,๐๐๐ บาท
(๒๐) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภท ๑ ปี ๑๒,๐๐๐ บาท
(๒๑) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ปี ๖๐,๐๐๐ บาท บาท
(๒๒) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ปี ๔๐๐ บาท
(๒๓) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ปี ๒,๐๐๐ บาท
(๒๔) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัย ๑๒,๐๐๐ บาท
(๒๕) การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ๑๒,๐๐๐ บาท
(๒๖) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ ๑๐๐ บาท
(๒๗) การคัดหรือรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ ๑๐๐ บาท
(๒๘) คำขอรับความเห็นชอบในแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐ บาท
(๒๙) คำขอรับความเห็นชอบการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐ บาท

บทลงโทษ :