• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
 
  Home   กฏหมายอื่น   
 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560
 
 
 
ประมวลกฎหมาย
 
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 
 
จรรยาบรรณ
 
จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์
จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย
 
 
     
 
พระราชบัญญัติ
 
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 (ฉบับรวม)
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติทวงหนี้ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับประมวล)
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 
 
 
กฎกระทรวง
 
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการจำต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๔
กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.๒๕๕๔
กท.ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
กท.ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
 
 
 
อื่นๆ
 
ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยวิธีพิจารณาข้อพิพาทการประกันภัย พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
 
 
     
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :